Kalite

HASTA SORUMLULUKLARI

1. Genel Sorumluluklar

1.1 Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

1.2 Kişi uygunsa kan verebilir yada organ bağışında bulunabilir.

1.3 Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

2. Sosyal Güvenlik Durumu

2.1 Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.

2.2 Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

3.1 Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

4. Hastane Kurallarına Uyma

4.1 Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.

4.2 Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.

4.3 Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.

4.4 Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.

4.5 Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

4.6 Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

5. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

5.1 Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

5.2 Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.

5.3 Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.

5.4 Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

EN TEMEL HASTA HAKLARI

1. Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı

1.1 Herkesin; adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya hakkı vardır.

2. Bilgilendirilme ve Bilgi İsteme Hakkı

2.1 Herkesin; her türlü sağlık hizmetinin ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak almaya hakkı vardır.

3. Sağlık Kuruluşunu, Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı

3.1 Tüm hastalar; sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

3.2 Bu anlamda bildiğiniz gibi Sağlık Bakanlığı Eylül 2004’de “Hekim Seçme Uygulamasını” başlattı.

4. Mahremiyet

4.1 Herkesin gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya hakkı vardır.

5. Bilgilendirilmiş Rıza

5.1 Her türlü tıbbi müdahale öncesinde hastaya;

5.2 Kendisi ile ilgili tıbbi gerçekler,

5.3 Önerilen tıbbi girişimler,

5.4 Her bir girişimin olası risk ve yararları,

5.5 Önerilen girişimlerin farklı seçenekleri,

5.6 Tedavisiz kalmanın etkisi,

5.7 Tanı, sonuç ve tedavinin gidişatı anlatılmalıdır.

5.8 Tüm bunlar anlatıldıktan sonra hastanın kendi el yazısı ile tüm bunları kabul ettiğine dair rızası alınmalıdır.

6. Güvenlik

6.1 Herkesin sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır

7. Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme

7.1 Sağlık kuruluşunun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

8. Saygınlık Görme ve Rahatlık

8.1 Herkes; saygı ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

9. Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma

9.1 Sağlık kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye, mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye hakkı vardır.

10. Başvuru ve Dava

10.1 Herkes haklarının ihlal edildiğini düşünüyorsa, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkına sahiptir

11. Bilgilerin gizli tutulması hakkı

11.1 Tüm hastalar; tedavisi ile ilgili bilgilerin gizli tutulmasını isteme hakkı vardır.

12. Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı

12.1 Herkes istediği zaman tedaviyi reddetme ve durdurma hakkına sahiptir.

HEKİM HAKLARI

1. Baskı Altında Olmadan Mesleğini Uygulama Hakkı: Mesleki uygulamada hekimin gereksinim duyduğu klinik özgürlüğün sağlanmasına engel olabilecek her türlü baskı girişimi mesleğin doğasıyla çelişir. Özellikle adli hekimlik alanında sorun çıkartabilen bu durumda hekim; Cumhuriyet Savcılığı ’na, Türk Tabipleri Birliği’ ne, Dünya Hekimler Birliği’ ne ve iç hukuku tükettiyse Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna başvurabilir.

2. Hekimin Mesleği Uygularken Etik İlkeler Bağlı Olma Hakkı: Hekim mesleğini uygularken etik ikilemlerde yasal, politik, toplumsal, estetik ve ekonomik değerlerle çatışabilir. Bu çatışmayı çözümlerken hekimin özgür ve bağımsız karar verme hakkı olmalıdır.

3. Çağdaş, Bilimsel Tıp Olanaklarının Uygulama Hakkı: Tıp eğitiminde yüksek teknolojinin tıptaki uygulama alanları ile tanışan bir hekimin iş yaşamında tanı ve tedavide söz konusu gelişmeleri yaşamayı istemesi hakkıdır. Bu durumda resmi bir hastaya bakıyorsa hekim hastasını ileri bir merkeze sevk edebilir.

4. Kendi Değerlerine Ters Düşen Durumlardan Kaçınma Hakkı: Hastanın değerlerine saygı duyulan bir ilişkide hekim kendi değerlerini(hastalar açısından olumsuzluk yaratmamak koşulu ile ) savunabilir. Bir hekim kendi değerlerine ters düşen uygulamalara zorlanmamalıdır.

5. Sağlığını Koruma Hakkı: Hekim, mesleğini uygularken sağlık risklerini en aza indirecek çalışma koşullarını talep etme hakkına sahip olmalıdır. Bulaşılabilirlik potansiyeli yüksek olan hastalıklarda hekimin kendi sağlığını tehlikeye atmama hakkını da tartışmak gerekir.

6. Yeterli Bir Gelir Düzeyi Talep Etme Hakkı: Hekimlik mesleğindeki gelişmelerin izlenmesi, belirli bir bedeli gerektirir. Hukuken hekimin kendini ülke tıbbının gelişmesi düzeyinde yeterli yetiştirmesi gerekir.

7. Hastayı Reddetme Hakkı: Hasta- hekimin ilişkisinin temelinde yer alan öğe güvendir. Hekimi kendisine güven duymayan hastayı reddetme hakkı olmalıdır.Bu durum hekimlik onurunun korunmasının olmazsa olmaz koşuludur. Kısaca doktor ya da diş hekimi acil yardım, resmi ya da insani görevin yerine getirilmesi hariç olmak üzere, mesleki ve kişisel nedenlerle hastaya bakmayabilir.( Tıbbi Deontoloji Tüzüğü 18. madde).

8. Yönetsel Süreçlere Katılma Hakkı: Hekimin hem bulunduğu kurumda hem de ülke ile ilgili yönetsel süreçlerde etkili olma ve sağlıkla ilgili hazırlanan mevzuatta görüş bildirme hakkı olmalıdır.

9. Danışma Hakkı: Hekimin gereksinim duyduğu anda konsültasyon hakkı olmalıdır. Bu danışmanlık süreci, tanı ve tedavi sorunları için olduğu kadar, etik sorunlar içinde söz konusu olabilir. Her hekimin etik karar verirken yetersiz kaldığı durumlarda bir klinik etik uzmanından danışmanlık istemeye hakkı olmalıdır.

10. İyileşme Garantisi Vermeme Hakkı: Hekim bilimsel gereklere uygun olarak tanı koyar ve gereken tedaviyi uygular. Bu çalışmaların şifa ile sonuçlanmamasından dolayı, deontoloji bakımından tenkit edilemez.(Tıbbi Deontoloji Tüzüğü 13. madde)

11. Yeterli Zaman Ayırma Hakkı: Hekimden hastasına gerekli özeni göstermesi, bilgi ve belgeleri iyi bir şeklide kaydetmesi, hastaya hastalığı ile ilgili bilgileri vermesi beklenmektedir. Bunların hepsi zaman alan eylemlerdir. Bu nedenle de bir hekim bir poliklinikte günde 20 hatadan fazlasına bakmama hakkına sahiptir.( Tababet Uzmanlık Yönetmeliği 10. madde.)

12. Tanıklıktan Çekilme Hakkı: Hekim meslek sırrının söz konu olduğu durumlarda tanıklıktan çekilebilir. “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) 245/4, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK) 48.madde”

13. Tedavi Yöntemini Seçme Hakkı: Bir hastalığın tedavisinde aynı anda birden fazla tedavi yöntemi uygulanabilmekte ise, hekim bunlardan dilediğini seçmeye özgürdür. Fakat uzun zamandan beri bilinen ve genel olarak kabul edilmiş yöntemlere öncelik vermelidir. (Tıbbi Deontoloji Tüzüğü 6. Madde)

14. Acil Hizmetlerin Ambülâns Sistemiyle Gerçekleştirilmesi: Acil durumlarda hastaya gitmeyen hekim taksirle ölüme sebebiyet suçundan sorumlu tutulur.

ZİYARET POLİTİKASI

Ziyaret Politikamız, hastalarımızın sağlığını ve güvenliğini koruyarak, hastanemizin genel işleyişini aksatmadan hasta ziyaretlerinin yapılmasını sağlamaktır.

Acil durumlarda, tedavinin engellenebileceği durumlarda ziyaretlere sınırlandırma getirilebilir.

• Her hasta için aynı anda iki (2) kişiden fazla ziyaretçi kabul edilmemektedir. Servislerde ziyaret süresinin 15 dakikayı geçmemelidir.

• Bebeklerin ve 10 yaşından küçük çocukların sağlığını korumak amacıyla ziyaretçi olarak getirilmemelidir.

• Enfeksiyon riskini önlemek amacıyla, ziyaretçiler hasta yataklarına oturmamalı ve hasta eşyalarını kullanmamalıdır. Ziyaretçiler hasta odasına girerken ve çıkarken el dezenfektanı kullanılmalıdır.

• Hastanemizin tüm hizmet alanlarında sigara içilmesi yasaktır. İçenlere 4027 sayılı kanun gereğince para cezası uygulanmaktadır.

• Bağışıklığı baskılanmış hastaların tıbbi bakım ve tedavilerinin yapıldığı enfeksiyon riskinin bulunduğu riskli alanlara çiğ sebze ve meyve gibi riskli gıdalar ile canlı veya kurutulmuş çiçek kabul edilmemektedir.

• Hastanın sağlığı açısından sakıncalı olabilecek durumlarda hastaya ziyaretçi yasağı konulabilir ve ziyaret doktorun iznine bağlı olabilir.

• Hastalarımızın sağlığı ve servis güvenliği açısından gürültü yapılmaması gerekmektedir.

• Hastanemiz 24 saat güvenlik kamerası ile izlenmektedir. Güvenlik görevlilerimiz her türlü paketi kontrol etme ve olabilecek olaylara karşı müdahale etme yetkisine sahiptir.

• Grip, nezle gibi bulaşıcı bir hastalığınız varsa hasta ziyareti yapılmaması gerekmektedir.

• Ziyaret saatleri dışında hasta yatışının gerçekleştiği durumlarda en fazla iki hasta yakınının hastaya yardımcı olmasına izin verilir. Yatışı takiben 30 dakika için bir refakatçi dışında hasta yakınlarının odadan ayrılmasına özen gösterilmelidir.

• Ziyaret sona erdiği halde kalmaya devam eden ziyaretçilere ziyaretin sona erdiğine dair nezaket kurallarına uygun olarak bilgi verilir. Kalmakta ısrar eden veya sorun çıkaran ziyaretçiler olduğu takdirde güvenlik görevlileri hasta odasını boşaltır.

• Ziyaretlerinizde hastalarımızın sağlığını riske atan hediyeler verilmemesi gerekmektedir. Bu hediyeler;

· Polen alerjisi ve solunum enfeksiyonlarıne neden olan çiçekler;

· Hastalarımızın sağlığını ve diyetini bozan yiyecekler, içecekler;

· Klinikte hasta ve çalışan motivasyonunu bozan gürültülü cihazlar;

· Dezenfektanların etkici azaltan maddeler;

· Oda spreyleri;

· Mikroorganizmaları sabitleyerek enfeksiyonlara neden olan maddeler;

Ziyaret Saatleri ve Diğer Özel Durumlar

• Yatan hasta katlarında her gün 10.00 – 20.00 saatleri arasında yapılmaktadır.

• Hastanemizde yatan tutuklu ve hükümlüler herhangi bir tıbbi ve sıhhi bir sakınca yoksa Cezaevi Yönetmeliğine uygun olarak gelen cezaevi görevlisinin sorumluluğundadır.

REFAKATÇI KURALLARI

Tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; mevzuatın ve hastanemizin imkanlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu doktorun uygun görmesine bağlı olarak, hastanın refakatçi bulundurma hakkı vardır. Bu hakkın nasıl ve ne zaman kullanılacağı hastanemizde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Hastanızın sağlığı açısından bu konuda bize yardımcı olmanızı ve hastanemizin refakatçi politikası çerçevesinde belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde hastanıza refakat etmeniz gerektiğini önemle belirtmek isteriz.
1. Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır.
2. Refakatçi vizite ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.
3. Hekim ve hemşire direktifleri dışında hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır. Refakatçi, hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder.
4. İlgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastayı hastane dışına çıkarmamalı veya yatağını değiştirmemelidir.
5. Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, refakatçilerin; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması, odalarda bulunan televizyonları başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanması; doktor vizite saatlerinde ve saat 22.00’den sonra telefonlarını kapatmaları veya sesini kısık tona ayarlamaları önemlidir.
6. Hastane içerisinde tütün ve alkol kullanımı yasalar ve hastane kurallarına göre yasaktır.
7. Refakatçilerin hastane dışından yiyecek ve içecek getirmemesi, diyetisyen kontrolü olmayan hiçbir yiyeceğin hastaya verilmemesi gerekmektedir.
8. Refakatçi için hasta kabulü sırasında bir refakatçi kartı verilir.
9. Refekatçi değişiminde mutlaka hemşiresine bilgi verilmesi gerekmektedir.
10. Refakatçi genel hastane kurallarına uymakla yükümlüdür. İhlali halinde, hastanıza refakat durumunuz kabul edilmeyecektir.
11. Tüm bunların dışında refakatçi olarak, hastanın sağlığı açısından herhangi bir sorun olduğu zaman öncelikle servis hemşirelerine bilgi vermelidir. Servis hemşirelerinin bilgisi dışından herhangi bir müdahalede bulunmamalıdır.